اتوماسیون اداری تحت وب

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات

Smartphone

معرفی اتوماسیون اداری تحت وب

اتوماسیون اداری تحت وب شامل : مدیریت اسناد و مکاتبات در سطح سازمان/شرکت ، حذف کاغذ از فرآیند گردش اسناد ، ثبت کلیه مکاتبات و مدیریت اندیکاتور نامه ها ، مدیریت دبیرخانه ، امکان تعریف تعداد نامحدود دبیرخانه در سطح شرکت/سازمان و قابلیت استفاده همزمان کلیه شرکتهای تابعه از یک نسخه از سامانه از جمله قابلیتها و امکانات این نرم افزار می باشد

Icon-1

اتوماسیون اداری

Icon-1

دبیرخانه

اتوماسیون اداری تحت وب

تصاویر محیط سیستم

نسخه وب
نامه وارده


ساخت گزارش تحت وب

برای ساخت گزارشات بیشتر می توانید 
از ابزار گزارش ساز تحت وب استفاده نموده 
و گزارشات را مطابق با نیاز خود طراحی نمائید


گزارشات

گزارشات چاپی متنوع با امکان جستجو در بخش گزارشات


امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم

برخی شرکتها دارای شعب متعدد در سطح کشور هستند و یا دارای شرکتهای زیر مجموعه مدیر سیستم می تواند با تعریف شرکتهای تابعه
و تعیین ارتباط شرکتها با یکدیگر این امکان برای همه شرکتهای تعریف شده فراهم می شود که از یک سیستم استفاده نمایند
 ادمین هر شرکت بصورت مجزا می تواند کاربران، دبیرخانه ها، دسترسی ها، واحدهای سازمانی و بقیه امکانات مربوط به شرکت زیر مجموعه خود را تعریف و مدیریت نماید


اپ موبایل

برای دسترسی سریعتر به اسناد و مکاتبات صفحات ویژه موبایل برای بخشهای اصلی و پرکاربرد سیستم تهیه شده است


امکان ثبت نامه در word

به همین دلیل در بخش نامه های صادره امکان تهیه انواع الگوی نامه، و ثبت نامه توسط "ورد" فراهم شده است . همچنین شماره گذاری و درج شماره درهدر نامه انجام میگیرد


مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد

هر شرکت می تواند به تعداد نامحدود دبیرخانه تعریف نماید و با تعیین دسترسی افراد امکان ثبت نامه های وارده و صادره برای کاربران فراهم می باشد


ثبت امضا در متن نامه

درج امضای امضا کننده نامه در ذیل نامه


ثبت شماره نامه

در دبیرخانه نامه صاده پس از تائید و هنگام دریافت شماره اندیکاتور، شماره دریافت شده در سربرگ نامه درج میگردد


اسکن اسناد تحت وب

در بخش دبیرخانه متصدی دریافت نامه می تواند از امکان اسکن اسناد تحت وب جهت ثبت نامه ها استفاده نماید.


ارسال پیام با قلم نوری-دست نویس

پیامهای مبادله شده بین اعضای داخلی شرکت و همچنین ثبت هامش برای اسناد رسیده از دبیرخانه و یا منابع دیگر می تواند علاوه بر تایپ به صورت دست نویس نیز انجام گیرد


مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم

تمامی بخشهای سیستم توسط مدیر سیستم قابل برنامه ریزی جهت دسترسی دادن و یا عدم دسترسی افراد در قالب گروهها می باشد


معرفی کارتابل

پیامها ، اسناد و نامه های رسیده و صادره (توزیع شده از طریق دبیرخانه ) در بخش کارتابل هر کاربر جمع آوری میگردد .


معرفی اجزای کارتابل


                


راهنمای استفاده از کارتابل


                


لیست امکانات • راهنمای استفاده از کارتابل
 • پروفایل کاربر
 • تنظیمات کاربر
 • تفویض اختیارات(جانشین)
 • پروفایل شرکت/سازمان
 • شرکتهای تابعه
 • تنظیمات سیستم
 • ویرایش راهنما
 • انواع زبانها
 • روشهای ارسال مرسوله
 • پوشه های پیش فرض
 • کشورها
 • استانها
 • شهرها
 • همه دسترسی ها
 • پستهای پایه
 • مدیریت کاربران
 • گروهها
 • دسترسی ها
 • آمار ورود به سیستم
 • واحدها
 • پستها
 • پرسنل-پستها
 • دبیرخانه ها
 • دسترسی به دبیرخانه
 • لیست دبیرخانه ها
 • دفاتر اندیکاتور
 • نوع سند
 • الگوی اسناد
 • شرکتها
 • واحدها شرکتهای بیرونی
 • اشخاص
 • اشخاص-پستها
 • گزارشات مدیریتی
 • داشبورد ادمین
 • داشبورد
 • دبیرخانه های قابل دسترس
 • چطور نامه های وارده را ثبت کنیم؟
 • چطور نامه های صادره را ثبت کنیم؟
 • چطور نامه های رسیده را به کارتابل گیرندگان ارسال کنیم؟
 • نحوه انجام مکاتبات درون سازمانی؟
 • نحوه پیگیری وظایف مدت دار رسیده در کارتابل ؟
 • نحوه راه اندازی اتوماسیون اداری؟
 • معرفی نرم افزار نامه های اداری.
 • برنامه اتوماسیون اداری
 • مکاتبات اداری و نامه نگاری
 • چطور یک دبیرخانه جدید ایجاد کنیم؟
 • نحوه طبقه بندی اسناد ثبت شده در سیستم؟
 • چطور یک نامه و سوابق آنرا پیدا کنیم؟
 • چطور گردش یک ارجاع-پیام را مشاهده کنیم؟
 • معرفی آرشیو الکترونیکی اسناد.
 • بایگانی الکترونیک
 • سیستم اتوماسیون
 • مراحل مدیریت اسناد
 • خلاصه مزایای سیستم اتوماسیون اداری
 • چطور روی اسناد رسیده به کارتابل (دریافتی)هامش نویسی کنیم؟
 • پرونده ها
 • ایجاد پرونده جدید
 • حذف پرونده
 • ایجاد دسترسی به یک پرونده
 • نحوه تغییر رمز عبور
 • خصوصیات پرونده (فیلدها)
 • نمایش لیست پرونده های ثبت شده
 • مثال: نحوه آرشیو اسناد پرونده های پروانه ساخت-مواد غذایی دارویی (نمونه)
 • مثال: آرشیو پرونده های پرسنلی
 • تعریف درخت پستهای سازمانی
 • مثال: ایجاد الگوی قرارداد پرسنل-کارمزدی
 • مثال: ایجاد یک قرارداد پرسنل از الگوی آن
 • چطور از اسکنر تحت وب استفاده کنیم؟
 • نسخه های (version) مختلف یک سند چطور ثبت می شود؟
 • نحوه استفاده از گزارشات
 • نحوه ساخت گزارش توسط گزارش ساز تحت وب
 • تعریف پرسنل و پستهای سازمانی
 • ارسال مکاتبات از طریق اتوماسیون
 • نحوه ایجاد دبیرخانه
 • نحوه استفاده از آرشیو الکترونیکی اسناد
 • معرفی نسخه موبایل
 • سابقه پیام(ارجاع) به صورت درختواره
 • چگونه عطف و پیرو نامه ها را ثبت کنیم؟
 • چطور کارتابل خود را به دیگران تفویض کنیم؟
 • تنظیم محل ثبت شماره -تاریخ-پیوست روی سربرگ و محل امضا ذیر نامه در هنگام چاپ
 • معرفی اجزای کارتابل
 • معرفی کارتابل
 • مدیریت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم
 • ارسال پیام با قلم نوری-دست نویس
 • اسکن اسناد تحت وب
 • ثبت شماره نامه
 • ثبت امضا در متن نامه
 • مدیریت دبیرخانه و گردش اسناد
 • امکان ثبت نامه در word
 • اپ موبایل
 • امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم
 • گزارشات
 • ساخت گزارش تحت وب
 • تعريف ساختار سازماني شرکت
 • تعريف واحد سازماني
 • تعريف پست سازماني
 • امكان غير فعال سازي پست سازماني همراه با نگهداري سوابق
 • سهولت تغيير ساختار سازماني
 • تعريف کاربران
 • امكان غير فعال يا فعال سازي كاربران
 • تخصيص پستهاي کاربر
 • تخصيص گروه¬هاي کاربري
 • تعريف گروه¬هاي کاربري
 • پشتيباني از جانشيني
 • امكان مشاهده كارتابل كاربران توسط كاربران مجاز
 • لحاظ سطوح امنيتي جهت دسترسي به ايجاد ، تغيير، مشاهده، تاييد، امضاء، طبقه بندي و پرونده نامه و ملحقات آن نامه شامل پيوست، نامه¬هاي مرتبط و متن نامه و مواردي از اين قبيل خواهد بود.
 • لحاظ سطوح امنيتي جهت مشاهده ارجاع و ملحقات آنملحقات ارجاع شامل چرخه ارجاع، نامه همراه، پيوست¬ها و مواردي از اين قبيل خواهد بود.
 • امکان تعريف حقوق دسترسي پيش فرض براي انواع ارجاع
 • امکان تغيير حقوق دسترسي ارجاع توسط فرستنده
 • تعريف هرگونه ساختار شماره انديکاتور و نگهداري سوابق آن
 • تعريف انواع دبيرخانه
 • امکان رزرو شماره انديکاتور
 • تعريف پرونده دبيرخانه
 • تعريف طبقه بندي نامه
 • امکان تعريف درخت موضوعات طبقه¬بندي در هر دبيرخانه و نيز انتساب نامه به يک يا چند موضوع طبفه¬بندي در سيستم وجود دارد
 • نامه وارده
 • پشتيباني از انواع نامه وارده
 • نامه کاغذي
 • نامه الکترونيکي
 • توزيع نامه وارده
 • امکان ارسال نامه داخلي بدون شماره شدن در دبيرخانه
 • امکان ارسال نامه داخلي با شماره شدن در دبيرخانه
 • ثبت شماره انديکاتور و تاريخ به هنگام ثبت نامه داخلي در متن نامه
 • پشتيباني از چرخه توليد نامه داخلي
 • امكان تأييد و امضاي سريال نامه داخلي توسط تأييد کننده
 • پشتيباني از انواع نامه صادره
 • نامه کاغذي
 • پشتيباني از چرخه توليد نامه صادره
 • امكان تأييد و امضاي سريال نامه صادره توسط تأييدکننده
 • چاپ نامه صادره
 • چاپ نامه صادره باامضا الكترونيك يا بدون امضا الكترونيك

تست آنلاین

برای تست آنلاین سیستم روی لینک زیر کلیک نمایید

پس از تست سامانه جهت نصب روی سرور شما به بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تست آنلاین

راهنمای کامل

تماس با ما

با ما از طریق راه های زیر تماس بگیرید

تلفن : 02144365391
ایمیل : info@rpardaz.com
پشتیبانی و فروش-واتساپ : 09923753563

راهکار پردازش پایا
تولید نرم افزارهای تحت وب